Tenda online

Cesta baleira
Cesta da compra X
Subtotal: EUR 0 Gastos de envío: GRATIS Total sin IVA: EUR 0 Total con IVA: EUR 0
continuar comprando tramitar o pedido
 • #title

  Designa e autoriza (REA)

  EUR 17.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  Por medio do presente documento outórgase APODERAMIENTO PRIVADO, para que en nome e representación do comparecente, a teor do establecido no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; no art. 1º do Regulamento dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobado por Orde Ministerial do 28 de agosto de 1.970, declarado en vigor polos Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobados por Real Decreto1415/2006  do 1 de decembro; así como no artigo 545.3 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, modificado pola Lei Orgánica 19/2003, do 23 de decembro; no artigo 184.6 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal; e as demais disposicións aplicables, poida persoalmente ou por medios mecánicos ou telemáticos, comparecer ante toda clase de Organismos dependentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social e de calquera outro departamento da Administración do Estado, a Axencia Tributaria, e das Comunidades Autónomas e Corporacións Locais para practicar as seguintes actividades:

  1ª.- Comparecer en nome do otorgante ante os Organismos de Conciliación e, no seu caso e cos requisitos esixidos na lexislación procesual, ante os Xulgados do Social, seguindo no seu nome todos os trámites e incidencias, nos que se admiten as prestacións de profesión, para o efecto do cal quedo autorizado para redactar, formalizar, transmitir por medios telemáticos e asinar toda clase de documentos e expedientes de prestacións.

  2ª.- Verificar, mediante certificación e visado, así como formalizar e asinar os Padróns, declaracións, liquidacións, nóminas, certificados e cuantos documentos deba ou haxa de formular a efectos do establecido nas lexislacións Laboral, da Seguridade Social, Administrativa e Tributaria, presentándoos no meu nome  ante a Administración e entidades xestoras da Seguridade Social e da Axencia Tributaria, por medios mecánicos ou telemáticos.

  3ª.- Dispoñer a interposición de escritos, recursos e reclamacións de todas clases, incluso as de carácter previo nos que non sexa preciso apoderamiento notarial.

  4ª.- Transixir, suspender, desistir ou apartarse de calquera procedemento nos que non sexa preciso apoderamiento notarial. 

  5ª.- Renunciar dereitos e percibir cantidades do otorgante, traballadores, familiares e causahabientes, que lle sexan recoñecidas en razón á prestación solicitada, tanto atrasadas como correntes e futuras, asinando no seu nome nóminas, liquidacións, recibos, ordes de pago e cuantos documentos sexan precisos a tal fin, tendo en conta que non sexa preciso apoderamiento notarial.

   PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE OS REAS

 • #title

  Apoderamento TESOL

  EUR 8.60
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  Por medio do presente documento outórgase APODERAMIENTO PRIVADO para que en nome e representación do comparecente, a teor do establecido no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; Decreto do 3 de xuño de 1965 (BOE nº 14) e no art. 1º do Regulamento dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobado por Orde Ministerial do 28 de agosto de 1.970, declarado en vigor polos Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobados por Real Decreto 1415/2006, do 1 de decembro, poida persoalmente ou por medios mecánicos ou telemáticos, comparecer en nome do otorgante ante as entidades xestoras da Seguridade Social, a fin de solicitar no seu nome prestacións da Seguridade Social. 

Ocultar

Utilizamos cookies propias e de terceiros para realizar a análise da navegación dos usuarios e mellorar os nosos servizos. Ao pulsar Acepto consente ditas cookies. Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración, visitando a política de cookies. política de cookies.