Funcións dun colexiado

Aos Graduados Sociais, na súa condición de técnicos en materias sociais e laborais, correspóndenlles as funcións de estudo, asesoramento, representación e xestión, sen necesidade de apoderamento especial, nos casos permitidos pola Lei de Procedemento Administrativo, en todos cantos asuntos laborais e sociais fósenlles encomendados por ou ante o Estado, Entidades Paraestatais, Corporacións Locais, a seguridade Social, a Organización Sindical, Entidades, Empresas e particulares.

Por conseguinte, corresponde aos colexiados en exercicio desempeñar, entre outras, as seguintes funcións:

 1. Intervir profesionalmente, estudando e emitindo ditames e informes, en cantas cuestións sociais e laborais séxanlles sometidos.
 2. Asesorar, representar, formalizar documentos e xestionar en nome de Organismos, Entidades, Empresas traballadores e particulares, en materia social, laboral, de Seguridade Social, emprego e migracións.
 3. Realizar, cando fosen nomeados colaboradores do Ministerio de Traballo ou outros Organismos, na forma regulada polo artigo 6.° do texto articulado da Lei de Funcionarios Civís do Estado, funcións relativas ás técnicas de investigación social, cooperando nas enquisas, estudos e ditames que, sobre materias sociolóxicas, puidesen encomendárselles.
 4. Desempeñar en Organismos Oficiais, Entidades e Empresas, con carácter permanente ou transitorio, as funcións ou cargos de carácter técnico social e laboral, tales como organización control, asesoramento ou mando, en orde á admisión, clasificación, acoplamento, instrución e retribución do persoal; réximes de traballo, descansa!. seguridade, economatos e comedores, indumentaria, previsión social, esparexemento do persoal e en xeral, sobre aplicación da lexislación social, servindo así, ben a OU eficacia das obras e actividades encamiñadas a fortalecer as relacións da convivencia de cantos participan na Empresa e daquelas obras destinadas a mellorar os métodos de traballo e as condicións de vida do traballador e a súa familia. Deixando a salvo as competencias específicas que en materia de Seguridade e Hixiene teñen atribuídas regulamentariamente os Corpos especializados niso.
 5. Verificar, sen menoscabo das facultades inspectoras e interventoras da administración, mediante certificación ou visado, os padróns, declaracións, liquidacións e demais documentos que haxan de formalizar as Empresas e os traballadores para os efectos do establecido na lexislación laboral e de Seguridade Social.
 6. Comparecer en nome das Empresas, dos traballadores e dos particulares, ante os Organismos Sindicais de conciliación, así como representalos nos casos que expresamente o autoricen as Leis, ante as Maxistraturas de Traballo.
 7. Exercer función docente nas Escolas Sociais, Seminarios de Estudos Sociais e noutros Centros oficiais e particulares, así como en Empresas e os seus Centros de Traballo e Ensino Profesional, de disciplinas sociais e laborais.
 8. Tamén competerá aos Graduados Sociais as funcións técnicas en orde ao estudo e formación de presupostos familiares, niveis de emprego análise de movementos migratorios, niveis de ingresos persoais e familiares, informes en convenios colectivos de traballo ou, etc., así como calquera outra intervención relacionada cos fenómenos sociolóxicos e de significación laboral.
 9. Intervir, cando sexa requirido para iso, como asesor laboral nos convenios colectivos sindicais, así como nas comisións mixtas establecidas nestes.
 10. Actuar como Perito en material social e laboral ante os Tribunais de Xustiza, cando fose requirido para iso.
 11. Exercer a Habilitación das Empresas, traballadores, os seus familiares ou dereito habientes, en orde á percepción de toda clase de beneficios económicos outorgados pola lexislación sociolaboral, seguridade social, emprego e migracións.
 12. Aceptar a designación de oficio para todos aqueles labores que lle son atribuídos ao Graduado Social polo presente 
 13. Calquera outras funcións técnicas propias ou exclusivas do seu título análogas ás comprendida, neste artigo, así como as que lles asignen as disposicións legais vixentes ou futuras.Regulamento. A devandita designación realizaraa o respectivo Colexio por rigorosa quenda, establecida pola Xunta de Goberno.
Ocultar

Utilizamos cookies propias e de terceiros para realizar a análise da navegación dos usuarios e mellorar os nosos servizos. Ao pulsar Acepto consente ditas cookies. Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración, visitando a política de cookies. política de cookies.