Como colexiarse

¿Por que colexiarse?

A Lei de Colexios Profesionais, inclúe aos Graduados Sociais, como unha profesión para cuxo exercicio é necesaria a colexiación obrigatoria, e isto inclúe, non só aos Graduados Sociais que interpoñan demandas ante os Xulgados do Social, senón tamén aos que realicen calquera tipo de asesoramento laboral, fiscal e contable, ou todos aqueles que traballen no departamento de Recursos Humanos de calquera empresa.

A colexiación, por tanto, en todos os supostos en que se exerza a profesión en calquera das modalidades ou aspectos que abarca a carreira de Graduado Social; Diplomado en RR.LL e RR.HH ou Grao en RR.LL e RR.HH, debe de realizarse en calquera das modalidades EXERCENTE (libre ou de empresa). A modalidade de NON EXERCENTE, como o seu nome indica, non habilita para o exercicio da profesión.

A colexiación obrigatoria para o exercicio da profesión, é sen dúbida unha gran noticia, tanto para os profesionais como para os cidadáns, xa que vén recoñecer a protección que os Colexios Profesionais brindan contra o intrusismo profesional tanto á cidadanía, como a todos os profesionais.

O Colexio de graduados sociais da Coruña e Ourense ten a misión de velar pola defensa da profesión, os intereses dos seus membros e a protección da sociedade. O colexio salvagarda, armados de coñecementos e ferramentas, o presente e futuro do exercicio da súa actividade, coa finalidade de ofrecer servizos de calidade e con garantías.

¡Vantaxes de estár colexiado!

Control profesional

Males como o intrusismo profesional xestiónanse, controlan e limitan grazas á colexiación obrigatoria que apoia aos profesionais formados e con experiencia regrada fronte ás persoas que pretenden exercer unha profesión sen a preparación esixida.

Protección

O colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense traballa pola defensa dos seus membros a nivel colectivo, o que significa que comparece como interlocutor fronte aos poderes públicos e políticos sempre que o considera oportuno ou é reclamado como parte consultiva. Por outra banda, o colexio presenta produtos específicos –seguros e programas concretos- para a protección dos profesionais no exercicio dos seus labores.

Representación colectiva

O colexio ten un importante labor de representación colectiva dos profesionais, velando polo seu benestar profesional e pola mellora sempre das súas condicións para o exercicio da súa tarefa.

Formación

A formación continuada é hoxe imprescindible para o exercicio de calquera empeño laboral, o colexio conta cunha importante misión neste sentido e presenta fortes lazos de unión coas universidades e centros formativos relacionados cos graduados sociais.

Terás información de primeira man, en exclusiva ou por adiantado en moitos casos de cursos, talleres ou accións de coworking ou networking.

Bolsa de emprego

É habitual que empresas públicas e privadas busquen talento e cubrir as súas vacantes nos colexiados, xa que se garanten profesionalidade e rigorosidade. O colexio xestiona unha bolsa de emprego que é nicho de traballo exclusivo e único para os colexiados. Se estás colexiado é importante que o detalles no teu currículo, é un respaldo profesional, moi valorado en determinados campos.

Asesoramento

Profesional, formativo, económico, xurídico… o labor de asesoramento do colexio cara aos seus colexiados é prioritaria en todos os casos. Trátase dun recurso moi valorado entre os profesionais que contan co respaldo de profesionais nas diferentes materias que están especializados nos seus problemas e necesidades, pode converterche no candidato ideal.

Produtos e servizos

Seguros, programas de fidelización… o colexio oferta unha gran variedade de produtos e servizos en exclusiva para os seus integrantes. O colexiado conta con ofertas exclusivas como parte dun grupo numeroso, en moitos casos ademais de prezos ou tarifas máis interesantes ou reducidas ofértanse tamén produtos adaptados ao perfil concreto do profesional.  As aplicacións móbiles exclusivas para colexiados son hoxe, por exemplo, unha vantaxe moi ben valorada por moitos colexiados.

Descobre as vantaxes de pertencer ao Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, pertencendo así a unha organización que ostenta a máxima representación dos Graduados Sociais ante a administración, profesión e a sociedade. Cun compromiso de defensa dos intereses profesionais dos colexiados.

Modalidades de Colexiación

 • EXERCENTES LIBRES

  Deberán colexiarse nesta modalidade todos aqueles profesionais graduados sociais que se dedican a asesorar, xestionar trámites e representar a terceiros (xa sexa particulares ou empresas) ante os diferentes Organismos. O marco no que desenvolven as súas funcións pode adoptar a forma de Persoa Física ou a de Persoa Xurídica, cando se trata dunha Sociedade Profesional.

 COTA INCORPORACIÓN           COTA MENSUAL 
        460,00€ 230,00€                 46,91€
 • EXERCENTES DE EMPRESA

  Encadraranse nesta modalidade os graduados sociais que están a desenvolver as súas funcións profesionais nunha soa empresa, realizando as tarefas ou xestións propias da súa profesión dentro do Departamento de Recursos Humanos da mesma.

 COTA INCORPORACIÓN           COTA MENSUAL 
         184,00€ 92,00€                  26,12€
 • NON EXERCENTES

  Os graduados sociais que no momento do seu colexiación non exercen ningunha actividade propia da profesión de graduado social, pero que con todo desexan estar colexiados, poderán facelo nesta modalidade, podendo gozar dos servizos do Colexio como son: cursos e seminarios, publicacións, etc.

 COTA INCORPORACIÓN           COTA MENSUAL 
          46,00€ 23,00€                 13,48€

 • EMÉRITOS

  Incluiranse nela os colexiados xubilados e as persoas que, por razón de circunstancias excepcionais apreciadas pola Xunta de Goberno, merezan esta consideración.

            COTA ANUAL          
                 67,92 €

Conforme ao aprobado na nosa Asemblea Xeral do, día 20 de marzo de 2024, acórdase a bonificación do 50% das cotas de incorporación de todas as modalidades de colexiación, ata a próxima asemblea Xeral do 2025.

Requisitos

Unha vez teña toda a documentación e para que o trámite fágase efectivo, deberá entregala por algún dos seguintes medios:

• Por correo electrónico en colegio@graduadossociales.org. (Todos os documentos con firma dixital)

• Por correo postal certificado. (Fotocopias compulsadas)

• Directamente nas oficinas do Excmo. Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, situadas na rúa Monforte, 12 Baixo (15007) A Coruña. (Fotocopias compulsadas ou presentar documentos orixinais)

Documentación xeral

· Solicitude dirixida á Ilma. Sra. Presidenta do Colexio.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Fotocopia do título de Graduado Social, Graduado Social Diplomado, Diplomado en Relacións Laborais ou certificado da Escola Universitaria de Diplomados en Relacións Laborais, acreditativo de ter efectuado o depósito para a obtención dalgún dos títulos.

·  Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.

· Dúas fotografías tamaño carné (chaqueta e gravata escura).

· Domiciliación bancaria. 

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Comprobante do ingreso da correspondente cota de incorporación ao Colexio, na conta bancaria ES74 0049 0839 2029 1002 2561.

· Formulario de tratamento de datos personais.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

+

Documentación específica

Para non exercentes

Soamente é necesaria a documentación xeral.

Para exercentes de empresa

· Documentación xeral

· Contrato de traballo, rexistrado pola oficina do INEM, coa categoría profesional de Graduado Social.

Para exercentes libres

· Documentación xeral

· Declaración xurada de non estar incurso en causa de incompatibilidade ou prohibición.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Xura ou promesa provisional de acatamento á Constitución, e ao resto do ordenamento xurídico, e de fiel cumprimento dos deberes da profesión de graduado social.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Póliza de responsabilidade civil profesional.

(Ofertas propostas polo Colexio)

Solicitud de venia profesional Descargar Ofertas 

Solicitud de venia profesional Descargar  modelo Fabroker

Solicitud de venia profesional Descargar modelo Global Finaz

(Para contratar con outras compañias)

Solicitud de venia profesional Descargar modelo Acreditación de condicións mínimas obrigatorias.

     

Carné colexial

Unha vez aprobada a súa solicitude de ingreso no Colexio, confeccionaráselle un carné profesional personalizado, cargarase por recibo bancario unha vez emitido.

CARNÉ COLEXIADOS EXERCENTES CARNÉ COLEXIADOS NON EXERCENTES 

20,00 € + IVA 

Carné colexial con chip, para a importación do certificado dixital persoal e así ser utilizado como ferramenta de acceso a LEXNET.

5,00 € + IVA 

Carné colexial sen chip e firma electrónica, para ser usado aos meros efectos de identificación física como membro desta Corporación

Ocultar

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información pulsando Más información [Más información] o bien conocer cómo cambiar la configuración pulsando en configuración de cookies [Configuración de cookies].