Como colexiarse

Modalidades de Colexiación

  • EXERCENTES LIBRES

    Deberán colexiarse nesta modalidade todos aqueles profesionais graduados sociais que se dedican a asesorar, xestionar trámites e representar a terceiros (xa sexa particulares ou empresas) ante os diferentes Organismos. O marco no que desenvolven as súas funcións pode adoptar a forma de Persoa Física ou a de Persoa Xurídica, cando se trata dunha Sociedade Profesional.

      COTA INCORPORACIÓN           COTA MENSUAL 
                 460,00 €                 38,19 €
  • EXERCENTES DE EMPRESA

    Encadraranse nesta modalidade os graduados sociais que están a desenvolver as súas funcións profesionais nunha soa empresa, realizando as tarefas ou xestións propias da súa profesión dentro do Departamento de Recursos Humanos da mesma.

 COTA INCORPORACIÓN           COTA MENSUAL 
                 184,00 €                   21,96 €
  • NON EXERCENTES

    Os graduados sociais que no momento do seu coleXiación non exercen ningunha actividade propia da profesión de graduado social, pero que con todo desexan estar colexiados, poderán facelo nesta modalidade, podendo gozar dos servizos do Colexio como son: cursos e seminarios, publicacións, etc.

 COTA INCORPORACIÓN           COTA MENSUAL 
                 46,00 €                    10,98 €

Carné colexial

Unha vez aprobada a súa solicitude de ingreso no Colexio, confeccionaráselle un carné profesional personalizado.

CARNÉS COLEXIADOS  
5,00 € + IVE   

Cargarase por recibo bancario unha vez emitido.

Requisitos

Deberá entregar a documentación no Excmo. Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, rúa Monforte, 12 Baixo - 15007 A Coruña.

Documentación xeral

· Solicitude dirixida á Ilma. Sra. Presidenta do Colexio.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Fotocopia do título de Graduado Social, Graduado Social Diplomado, Diplomado en Relacións Laborais ou certificado da Escola Universitaria de Diplomados en Relacións Laborais, acreditativo de ter efectuado o depósito para a obtención dalgún dos títulos.

·  Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.

· Dúas fotografías tamaño carné (chaqueta e gravata escura).

· Domiciliación bancaria. 

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Comprobante do ingreso da correspondente cota de incorporación ao Colexio, na conta bancaria ES74 0049 0839 2029 1002 2561.

+

Documentación específica

Para non exercentes

Soamente é necesaria a documentación xeral.

Para exercentes de empresa

· Documentación xeral

· Contrato de traballo, rexistrado pola oficina do INEM, coa categoría profesional de Graduado Social.

Para exercentes libres

· Documentación xeral

· Declaración xurada de non estar incurso en causa de incompatibilidade ou prohibición.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Xura ou promesa provisional de acatamento á Constitución, e ao resto do ordenamento xurídico, e de fiel cumprimento dos deberes da profesión de graduado social.

Solicitud de venia profesional Descargar modelo

· Póliza de responsabilidade civil profesional.

(Ofertas propostas polo Colexio)

Solicitud de venia profesional Descargar Ofertas 

Solicitud de venia profesional Descargar  modelo Fabroker

Solicitud de venia profesional Descargar modelo Global Finaz

(Para contratar con outras compañias)

Solicitud de venia profesional Descargar modelo Acreditación de condicións mínimas obrigatorias.

· Se o exercente desexa actuar ademais como Habilitado das Entidades Xestoras da Seguridade Social, comprobante do depósito doutras 30,05 € co mesmo fin do anterior.

NOTA: Todas as fotocopias deberán ser compulsadas ou achegar os orixinais na secretaría do colexio.

     
Ocultar

Utilizamos cookies propias e de terceiros para realizar a análise da navegación dos usuarios e mellorar os nosos servizos. Ao pulsar Acepto consente ditas cookies. Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración, visitando a política de cookies. política de cookies.