Cómo precolexiarse

https://www.graduadossociales.org/getFile.aspx?id=71294ad6df2f4c208a458d7f87a3dfbc.png

Precolexiación

Trátase dunha figura creada para dar acceso aos/as estudantes da carreira do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, e que desexan vincularse ao Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense.

Como futuros graduados sociais, as e os  precolexiados van poder gozar de similares condicións que os colexiados, á vez que pode participar de forma activa nas actividades e servizos do Colexio, exceptuando unicamente aqueles, en que a lexislación e os estatutos esixan a titulación.

A figura da  precolexiación é transitoria e previa á da colexiación. Ten como finalidade a introdución no colectivo profesional no que debe integrarse ao finalizar os seus estudos.

Vantaxes:

 • Recibir o carné con validez para toda a etapa de precolegiación formalizada.
 • Acceder a descontos e ofertas en servizos para as persoas colexiadas.
 • Participar nas actividades formativas (xornadas, seminarios, charlas, …) que se realicen desde o Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, ou en colaboración con outras institucións.
 • Recibir toda a información profesional diaria que remita o Colexio.
 • Acceder á “Base de datos xurídica” de todas as áreas do dereito.
 • Acceder a outros servizos e contidos na web do Colexio.

Requisitos

 1. Ser estudante do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, matriculados en calquera das Universidades da Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela.
 2. Presentar a correspondente solicitude de alta, acompañada da documentación requirida, así como do recibo que acredite o pago da cota correspondente, antes do 30 de setembro de cada ano.
 3. Non estar en posesión dalgún título que habilite para o exercicio da profesión de Graduado Social.

Cota

Cota anual de 20 euros, que cubrirá todo o período do 1 outubro ao 30 de setembro do ano seguinte, debendo renovarse pola persoa interesada en cada curso académico.

Documentación

 1. Solicitude de alta. Descargar solicitude
 2. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Tarxeta de Identificación Estranxeiro, en vigor.
 3. Fotocopia do xustificante da matrícula universitaria do curso actual ou certificación expedida pola secretaría da Facultade.
 4. Fotografa tipo carné.
 5. Xustificante bancario de ingreso da cota anual (conta bancaria ES74 0049 0839 2029 1002 2561).
 6. Formulario de tratamento de datos personais. Descargar modelo

Nota: Nota: Unha vez teña toda a documentación e para que o trámite fágase efectivo, deberá entregala por algún dos seguintes medios:

 • Por correo electrónico en colegio@graduadossociales.org
 • Por correo postal certificado (Fotocopias compulsadas) Descargar modelo de compulsa
 • Directamente nas oficinas do Excmo. Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, situadas na rúa Monforte, 12 Baixo-15007- A Coruña. (Fotocopias compulsadas ou presentar documentos orixinais)

Regulamento

O presente regulamento establece o procedemento administrativo para a precolexiación, así como as obrigacións e dereitos dos  precolegiados respecto do Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense.

Solicitud de venia profesional Descargar Regulamento

 

 

 

Ocultar

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información pulsando Más información [Más información] o bien conocer cómo cambiar la configuración pulsando en configuración de cookies [Configuración de cookies].