Servizo Orientación Gratuita

¿Como solicitar unha cita?

  1. Encher o formulario de solicitude do Servizo.
  2. Remitir formulario ao Colexio, de forma presencial ou ao  corrreo: colegio@graduadossociales.org
  3. Unha vez o Graduado Social asignado conteste á solicitude, o Colexio poñerase en contacto co Beneficiario, para confirmarlle o día e hora da cita.

https://www.graduadossociales.org/getFile.aspx?id=eda0acd44a9f4eae9f99a3d957249fed.jpg

¿Quen pode ser beneficiario do Servizo?

Poderán ser beneficiarios do servizo da Oficina de Orientación Xurídica-Laboral calquera traballador por conta allea que ante unha cuestión que se lles formulen, ou situación, conxunto de factores ou circunstancias que lles afecte, de índole laboral, xurídico laboral ou de seguridade social, xurdidas a nivel persoal e nun determinado momento, precisen consello verbal legal dun experto na materia sobre o asunto en cuestión exposto ao Graduado Social. A estes efectos, poderá solicitar o servizo unha soa vez por cada asunto.

Así mesmo, poderán ser beneficiarios deste Servizo os traballadores autónomos que se atopen en situación análoga á dun traballador por conta allea, que pretendan iniciarse como emprendedores, así como os denominados TRADE.

Finalmente, poderán ser beneficiarios deste servizo, en materia de Igualdade, Discriminación e Acoso, todos os Colexiados, con respecto aos seus despachos, así como os clientes do mesmo nos que se active o Protocolo e así o soliciten.

Non poderán ser beneficiarios deste Servizo de Orientación Xurídica-Laboral os empresarios, sexan persoas físicas ou sexan entidades ou sociedades, con ou sen personalidade xurídica. En caso de solicitar o servizo ao Colexio informaráselles de tal circunstancia e de que poden acudir a un Graduado Social Exercente facilitándolles a listaxe de Colexiados actualizado.

Dereitos e Deberos dos Beneficiarios

Os cidadáns e cidadás beneficiarios do servizo da Oficina de Orientación Xurídica-laboral do Excelentísimo Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense terán dereito a solicitar unha cita cun Graduado Social da correspondente quenda para resolver a súa consulta en materia laboral, de seguridade social ou xurídico laboral, a cal deberá atenderse nun prazo máximo de tres días hábiles, en horario colexial, e de forma gratuíta.

A consulta será presencial e atenderase persoalmente ao interesado nos despachos habilitados para o efecto na sede do Colexio, ou onde nun futuro poida acordarse, co fin de garantir a máxima discreción e confidencialidade. Ambas as partes deberán acudir á súa cita á hora sinalada xa que de producirse atraso inxustificado, o usuario terá dereito a cancelar a cita sen prexuízo de que se poida solicitar de novo. Se é este o que se atrasa, o profesional concederá un prazo de espera de cortesía de 15 a 30 minutos, ao seu criterio, salvo que o usuario xustifique nese intervalo de tempo o seu atraso.

O Graduado Social da quenda asignada deberá atender a consulta e aconsellar ou orientar verbalmente o cidadán ou cidadá sobre o asunto en cuestión. O Graduado Social non emitirá ningunha información legal por escrito e o labor de leste finalizará unha vez atendida a consulta formulada polo beneficiario do servizo e expresado o seu consello ou orientación sobre o asunto.

Non obstante o anterior, na medida en que tecnoloxicamente sexa posible, e coas debidas garantías legais, para aquelas localidades en que non exista a posibilidade de atender fisicamente ao usuario, poderanse formular as consultas a través do portal web do Colexio Profesional, sendo igualmente contestada polo mesmo medio. Isto non desvirtúa o carácter verbal do Servizo, xa que en ningún caso o usuario poderá utilizar a resposta como vinculante, nin o profesional poderá emitir un informe escrito.

O beneficiario do servizo deberá facilitar, a efectos exclusivamente estatísticos, os datos persoais que se estimen oportunos ao Colexio, o cal elaborará anualmente un informe que conterá datos sobre a tipoloxía de consultas formuladas e segmentos da poboación que requiriron do servizo, así como o seu lugar de residencia.

Creación e funcionamento do Servizo

A Xunta de Goberno do Excelentísimo Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, en sesión celebrada o 30 de setembro de 2015, adoptou por unanimidade a creación da Oficina de Orientación Xurídica-Laboral coa finalidade de poñer a disposición daquelas persoas que así o demanden un servizo gratuíto de asesoramento en materias laboral, xurídico laboral e de seguridade social, co obxecto de ofrecerlles orientación ante asuntos ocasionais dirixida a resolver as dúbidas legais nas citadas materias.

O funcionamento da Oficina de Orientación Xurídica-Laboral rexerase polo novo regulamento aprobado en Xunta de Goberno do 22 de xuño de 2022, para fixar as súas novas competencias, e que regulará, por unha banda, os que serán os beneficiarios do servizo e os dereitos e deberes dos mesmos. E, por outra banda, o acceso dos profesionais colexiados no Excelentísimo Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense á quenda voluntaria e non retribuído de orientadores, as normas de actuación do Graduado Social mentres desenvolva a súa función orientadora, así como o as pautas de actuación dos servizos administrativos do Colexio no seu labor de coordinación do Servizo.

A Oficina de Orientación Xurídica-Laboral dependerá orgánicamente da Comisión da Oficina de Orientación Xurídica-Laboral que realizará os labores de supervisión do seu funcionamento e elaborará os informes periódicos que se establezan pola Xunta de Goberno co fin de informar a esta e á Xunta Xeral do Colexio. 

Solicitud de venia profesional Solicitude do Servizo (Beneficiarios)

Solicitud de venia profesional Regulamento do Servizo

Solicitud de venia profesional Listado de Profesionales Inscritos

Solicitud de venia profesional Inscripción de novos Profesionais (Colexiados)

Ocultar

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información pulsando Más información [Más información] o bien conocer cómo cambiar la configuración pulsando en configuración de cookies [Configuración de cookies].