Tenda online

Cesta baleira
Cesta da compra X
Subtotal: EUR 0 Gastos de envío: GRATIS Total sin IVA: EUR 0 Total con IVA: EUR 0
continuar comprando tramitar o pedido
 • #title

  Calendario Laboral - A Coruña 2024

  EUR 2.00
  engadir a cesta

  O Calendario Laboral é o calendario no que se establecen anualmente os días de traballo e os días festivos, así como osperídos de vacacións anuais, xa sexan de verán, Nadal ou Semana Santa.

  O calendario laboral xunto coa xornada laboral e a semana laboral establecen as condicións xerais temporais dos tempos laborables dos traballadores. Dependendo destes varían as horas mensuais traballadas así como as horas anuais traballadas.

 • #title

  Calendario Laboral - Ourense 2024

  EUR 2.00
  engadir a cesta

  O Calendario Laboral é o calendario no que se establecen anualmente os días de traballo e os días festivos, así como osperídos de vacacións anuais, xa sexan de verán, Nadal ou Semana Santa.

  O calendario laboral xunto coa xornada laboral e a semana laboral establecen as condicións xerais temporais dos tempos laborables dos traballadores. Dependendo destes varían as horas mensuais traballadas así como as horas anuais traballadas.

 • #title

  Dilixencia L. Subcontratación

  EUR 23.85
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  O colexio ofrece un servizo de dilixencia de libros de Subcontratación para os Colexiados Exercente, cuxo custo inclúe o libro.

  Documentación necesaria para o seu trámite:

  • Formulario da Dilixencia do libro de subcontratación, debidamente cumprimentada (todos os campos) e asinada polo Graduado Social.
  • Fotocopia da Folla de apertura do Centro de Traballo.
  • Fotocopia do recibo de presentación no Rexistro Telemático da Xunta de Galicia.

 • #title

  Libro de Subcontratación

  EUR 8.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor, elour, necor, neour, eméritos, non colexiados y precolexiados acceder

  É un Libro habilitado pola autoridade laboral no que o contratista debe reflectir, por orde cronolóxica dende o comezo dos traballos, todas e cada unha das subcontratacións realizadas na obra con empresas subcontratistas e traballadores autónomos. Serve para realizar o control e seguimento do réxime de subcontratación.

  Respecto do Libro de Subcontratación, o contratista deberá:

  1.- Telo presente na obra.

  2.- Mantelo actualizado.

  Permitir o acceso ao Libro a:
  1.- Promotor, á dirección facultativa e ao coordinador en seguridade e saúde durante a execución da obra.

  2.- Empresas e traballadores autónomos da obra.

  3.- Técnicos de prevención.

  4.- Delegados de prevención e representantes dos traballadores das empresas que interveñan na obra.

  5.- Autoridade Laboral.


  Conservalo durante os cinco anos posteriores á finalización da súa participación na obra.

 • #title

  Calendario Laboral - A Coruña 2023

  EUR 2.00
  engadir a cesta

  O Calendario Laboral é o calendario no que se establecen anualmente os días de traballo e os días festivos, así como os perídos de vacacións anuais, xa sexan de verán, Nadal ou Semana Santa.

  O calendario laboral xunto coa xornada laboral e a semana laboral establecen as condicións xerais temporais dos tempos laborables dos traballadores. Dependendo destes varían as horas mensuais traballadas así como as horas anuais traballadas.

 • #title

  Calendario Laboral - Ourense 2023

  EUR 2.00
  engadir a cesta

  O Calendario Laboral é o calendario no que se establecen anualmente os días de traballo e os días festivos, así como osperídos de vacacións anuais, xa sexan de verán, Nadal ou Semana Santa.

  O calendario laboral xunto coa xornada laboral e a semana laboral establecen as condicións xerais temporais dos tempos laborables dos traballadores. Dependendo destes varían as horas mensuais traballadas así como as horas anuais traballadas.

 • #title

  Sello empresa

  EUR 26.30
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  En virtude do previsto na Orde Ministerial do 28 de agosto de 1970, (BOE do 24 de outubro), os Graduados Sociais colexiados están autorizados para "verificar", sen menoscado das facultades inspectoras e interventoras da Administración, mediante certificación ou visado, os padróns, declaracións, liquidacións e demais documentos que teñan de formalilzar as Empresas e os traballadores a efector do establecido na lexislacións laboral e de Seguridade Social.

  No selado de verificación de documentos, deberá asinar sempre o Graduado Social cada vez que o utilice, asumindo a responsabilidade da veracidade destes.

  Deste modo, xa non se precisará achegar os orixinais da documentación.

 • #title

  Selo Profesional

  EUR 28.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  Selo Profesional redondo e personalizado cos seguintes datos do colexiado:

  • Nome e apelidos do Colexiado
  • N" de Colexiado
  • Dirección do despacho profesional
  • Teléfono e fax do despacho profesional

 • #title

  Designa e autoriza (REA)

  EUR 17.85
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  Por medio do presente documento outórgase APODERAMIENTO PRIVADO, para que en nome e representación do comparecente, a teor do establecido no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; no art. 1º do Regulamento dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobado por Orde Ministerial do 28 de agosto de 1.970, declarado en vigor polos Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobados por Real Decreto1415/2006  do 1 de decembro; así como no artigo 545.3 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, modificado pola Lei Orgánica 19/2003, do 23 de decembro; no artigo 184.6 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal; e as demais disposicións aplicables, poida persoalmente ou por medios mecánicos ou telemáticos, comparecer ante toda clase de Organismos dependentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social e de calquera outro departamento da Administración do Estado, a Axencia Tributaria, e das Comunidades Autónomas e Corporacións Locais para practicar as seguintes actividades:

  1ª.- Comparecer en nome do otorgante ante os Organismos de Conciliación e, no seu caso e cos requisitos esixidos na lexislación procesual, ante os Xulgados do Social, seguindo no seu nome todos os trámites e incidencias, nos que se admiten as prestacións de profesión, para o efecto do cal quedo autorizado para redactar, formalizar, transmitir por medios telemáticos e asinar toda clase de documentos e expedientes de prestacións.

  2ª.- Verificar, mediante certificación e visado, así como formalizar e asinar os Padróns, declaracións, liquidacións, nóminas, certificados e cuantos documentos deba ou haxa de formular a efectos do establecido nas lexislacións Laboral, da Seguridade Social, Administrativa e Tributaria, presentándoos no meu nome  ante a Administración e entidades xestoras da Seguridade Social e da Axencia Tributaria, por medios mecánicos ou telemáticos.

  3ª.- Dispoñer a interposición de escritos, recursos e reclamacións de todas clases, incluso as de carácter previo nos que non sexa preciso apoderamiento notarial.

  4ª.- Transixir, suspender, desistir ou apartarse de calquera procedemento nos que non sexa preciso apoderamiento notarial. 

  5ª.- Renunciar dereitos e percibir cantidades do otorgante, traballadores, familiares e causahabientes, que lle sexan recoñecidas en razón á prestación solicitada, tanto atrasadas como correntes e futuras, asinando no seu nome nóminas, liquidacións, recibos, ordes de pago e cuantos documentos sexan precisos a tal fin, tendo en conta que non sexa preciso apoderamiento notarial.

  Efectos da inscrición e renovación da mesma.

  A inscrición no Rexistro, que será única e terá validez en todo o territorio nacional, permitirá ás empresas incluídas no mesmo intervir na subcontratación no Sector da Construción como contratistas ou subcontratistas.

  A inscrición terá un período de validez de tres anos, renovables por períodos iguais. Para ese efecto, as empresas deberán solicitar a renovación da súa inscrición no Rexistro de Empresas Acreditadas dentro dos seis meses anteriores á  expiración da súa validez e con arranxo ao modelo establecido.

  Transcorrido o período de validez da inscrición sen que se solicitou en prazo a súa renovación, entenderase automaticamente cancelada a mesma no Rexistro.

  Pode obter máis información acerca de como efectuar a renovación nas correspondentes guías de usuario ou consultando no apartado de Preguntas Frecuentes.

 • #title

  Apoderamento TESOL

  EUR 9.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor y elour acceder

  Por medio do presente documento outórgase APODERAMIENTO PRIVADO para que en nome e representación do comparecente, a teor do establecido no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; Decreto do 3 de xuño de 1965 (BOE nº 14) e no art. 1º do Regulamento dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobado por Orde Ministerial do 28 de agosto de 1.970, declarado en vigor polos Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobados por Real Decreto 1415/2006, do 1 de decembro, poida persoalmente ou por medios mecánicos ou telemáticos, comparecer en nome do otorgante ante as entidades xestoras da Seguridade Social, a fin de solicitar no seu nome prestacións da Seguridade Social. 

 • #title

  Insignia

  EUR 15.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor, elour, necor, neour y eméritos acceder

  Prata de lei chapada en ouro de 18 kilates

 • #title

  Pin

  EUR 18.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor, elour, necor, neour y eméritos acceder

  Prata de lei chapada en ouro de 18 kilates

 • #title

  Pisagravatas

  EUR 20.00
  Compra habilitada soamente paraeecor, eeour, elcor, elour, necor, neour y eméritos acceder

  Prata de lei chapada en ouro de 18 kilates

Ocultar

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información pulsando Más información [Más información] o bien conocer cómo cambiar la configuración pulsando en configuración de cookies [Configuración de cookies].