Código deontolóxico

1. Obxecto e ámbito de aplicación

1.1. As Normas Deontolóxicas contidas nesta disposición, aprobadas polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España e consentidas por todos os Colexios de Graduados Sociais, teñen como finalidade garantir a correcta execución da profesión de Graduado Social, establecendo normas xerais de conduta e actuación profesional ás que todo Graduado Social colexiado debe someterse.

1.2. Estas Normas Deontolóxicas son aplicables a todo Graduado Social colexiado, sexa cual for o Colexio ao que pertenza e a modalidade de colegiación, sen prexuízo das exclusivamente esixibles aos Graduados Sociais ejercientes, por conta propia ou allea, ben fágano individualmente, ben a través de despachos colectivos ou das sociedades profesionais previstos na Lei e nos Estatutos Xerais, sen prexuízo dos cales cada Colexio poida amplialas ou complementalas coas súas propias normas específicas, froito das súas propias tradicións, as cales deberán ser, na medida do posible, interpretadas e aplicadas de conformidade coas deste Código.

1.3. Sen prexuízo dos deberes establecidos neste Código, os Graduados Sociais estarán obrigados tamén ao máis estrito cumprimento de todas aquelas normas relativas á profesión, xa sexa as do ordenamento xurídico xeral ou as do específico da organización colexial.

1.4. Todos os Graduados Sociais colexiados deberán coñecer as presentes Normas Deontolóxicas sen que a súa ignorancia exima do seu cumprimento. A inobservancia destas normas polo Graduado Social constitúe unha infracción disciplinaria nos termos e co alcance previstos nos Estatutos Xenerais dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais, aprobados por Real Decreto 1415/2006, da 1 de decembro.

2. Principios fundamentais

Son principios fundamentais que deben presidir o exercicio profesional do Graduado Social os seguintes:

2.1. Independencia. A independencia do Graduado Social no exercicio da súa profesión, levándoa a cabo sen estar sometido a ningunha presión e sen resultar afectado polos seus propios intereses ou influencias exteriores, constitúe a garantía de que os intereses do cliente serán defendidos con obxectividade.

2.2. Integridade. O Graduado Social debe ser eticamente íntegro, veraz, leal e dilixente no desempeño da súa función.

2.3. Dignidade. O Graduado Social debe actuar conforme ás normas de honra e de dignidade da profesión.

2.4. Interese do cliente. O Graduado Social debe defender con dilixencia os intereses do seu cliente, mesmo cando estes resulten contrapostos aos seus propios, aos dun colega ou a aqueles da profesión en xeral.

2.5. Segredo profesional. O Graduado Social ten o dereito e deber de gardar segredo profesional de todos os feitos e noticias que coñeza por razón da súa actuación profesional, nos termos posteriormente regulados neste Código.

2.6. Incompatibilidades. O Graduado Social debe respectar o réxime de incompatibilidades vixente en cada momento para o exercicio da profesión.

2.7. Responsabilidade social. O Graduado Social debe ter presente en todo momento o carácter do seu labor como servizo á sociedade.

2.8. Inviolabilidade. A inviolabilidade do Graduado Social nas súas actuacións ante a Administración de Xustiza ampara a súa liberdade de expresión e o dereito á defensa, que deberán ser exercidos de forma responsable.

3. Obrigas do Graduado Social en relación co Colexio

O Graduado Social está obrigado:

3.1. A cumprir os Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de Graduados Sociais e os Estatutos do Consello Autonómico e do Colexio ao que pertenza, así como os Regulamentos de Réxime Interior, as disposicións xerais ou particulares, acordos e decisións adoptados polos órganos corporativos dentro da súa competencia.

3.2. A cumprir as Normas vixentes de aplicación á profesión de Graduado Social.

3.3. A participar e colaborar, na forma regulamentariamente prevista, nas tarefas, actos e órganos colexiais e en especial:

a) A asistir persoalmente, salvo imposibilidade xustificada, ás Xuntas Xerais que se celebren no Colexio e a participar nas eleccións que regulamentariamente deben levarse a cabo.

b) A atender, coa máxima dilixencia, as comunicacións e citacións emanadas dos órganos de goberno do Colexio, ou dos seus membros, no exercicio das súas funcións.

3.4. A desempeñar con celo e eficacia os cargos para os que fosen elixidos e a participar nas comisións cando fosen requiridos para iso pola Xunta de Goberno.

3.5. A contribuír ao mantemento económico das cargas colexiais e a satisfacer, dentro do prazo regulamentario, as cotas, derramas e demais cargas sociais e contribucións económicas de carácter corporativo ás que a profesión se ache suxeita.

3.6. A gardar consideración, respecto e lealdade aos titulares dos órganos de goberno do Consello Xeral e do respectivo Colexio, cumprindo os acordos adoptados por estes e aos membros que os compoñan cando actúen en tal calidade.

3.7. A comunicar ao Colexio as circunstancias persoais de relevancia que afecten á súa situación profesional e, en especial, a comunicar as suplencias nas funcións profesionais por motivo de enfermidade, ausencia ou calquera outra causa.

3.8. A denunciar ao Colexio todo acto de intrusismo de que teña coñecemento así como os casos de exercicio ilegal da profesión.

3.9. A participar na Secretaría do respectivo Colexio os cambios de domicilio dentro do prazo dos trinta días seguintes a que este se producise.

3.10. A comparecer ante a Xunta de Goberno ou ante as comisións do Colexio cando fosen requiridos para iso.

3.11. Se fose membro da Xunta de Goberno do Colexio ou membro do Pleno do Consello Xeral deberá de gardar segredo das deliberacións e asuntos que se traten na Xunta ou no Pleno.

4. Obrigas nas relacións entre os colexiados

4.1. As relacións entre Graduados Sociais deben estar presididas pola integridade, a veracidade, a lealdade e o mutuo respecto.

4.2. Os Graduados Sociais, nas súas relacións e en interese dos seus respectivos clientes, deberán actuar encamiñados a evitar procedementos xudiciais inútiles.

4.3. O Graduado Social absterase de efectuar alusións persoais en prexuízo doutros colexiados, evitando especialmente toda manifestación persoal respecto do Graduado Social que defenda intereses contrapostos.

4.4. O Graduado Social deberá esixir dos seus clientes o debido respecto cara aos Graduados Sociais defensores de intereses contrapostos aos seus.

4.5. O Graduado Social con maior experiencia profesional deberá prestar desinteresadamente orientación e consello aos colexiados de recente incorporación que o soliciten. Reciprocamente, estes teñen o dereito e deber de requirir consello e orientación aos Graduados Sociais experimentados co fin de evitar que por descoñecemento ou erro resulte danado o interese do cliente.

4.6. O Graduado Social deberá absterse de calquera práctica de competencia ilícita.

4.7. O Graduado Social deberá solicitar a venia do compañeiro nos casos e na forma prevista na Norma 9 deste Código.

4.8. Todo Graduado Social deberá actuar profesionalmente en toda ocasión baixo o seu nome e apelidos, sen prexuízo da posibilidade de exercicio da profesión en despachos colectivos ou mediante sociedades profesionais, nos termos previstos na Lei e nos Estatutos Xerais, sen encubrir coa súa actuación ou coa súa firma comportamentos ilegais ou contrarios aos deberes profesionais nin actuacións de persoas que non estean debidamente lexitimadas para o exercicio da profesión, así como actividades intrusistas de calquera tipo.

En todo caso o Graduado Social debe procurar desenvolver o seu exercicio profesional baixo a lenda "Graduado Social", que deberá antepoñer a outras de lexítimo uso como a de Asesor na materia correspondente. É dicir, o Graduado Social ha de velar para que tanto na súa placa identificativa da actividade profesional, como nas tarxetas de visita, como en calquera outro signo publicitario, figure como lenda, a continuación do nome, "Graduado Social", incluíndo, se é o caso, o escudo colexial.

4.9. As reunións profesionais entre Graduados Sociais haberán de celebrarse no despacho daquel con maior antigüidade no Colexio, salvo que este decline o ofrecemento. Aquelas reunións ás que asistan os seus respectivos clientes haberán de celebrarse nun lugar que non supoña situación privilexiada para ningún dos intervenientes.

4.10. O Graduado Social debe atender coa máxima urxencia ao compañeiro que o visite no seu despacho ou lle chame ao seu teléfono, e con preferencia a calquera outra persoa que garde espera. En caso de imposibilidade de atención inmediata, deberá deixar momentaneamente as súas ocupacións para dar a oportuna explicación ao compañeiro.

4.11. En todo caso, o Graduado Social deberá atender de inmediato as comunicacións por calquera medio que reciba doutro Graduado Social.

4.12. O Graduado Social que estea a negociar cun compañeiro a solución extraxudicial dun asunto deberá notificar ao compañeiro o cesamento da devandita negociación antes de presentar a reclamación xudicial.

5. Obrigas na súa relación cos clientes

5.1. O Graduado Social exercerá en todo momento a súa profesión co debido decoro, dignidade e máxima profesionalidade.

5.2. O Graduado Social ofrecerá ao cliente os seus coñecementos, a súa experiencia e a dedicación necesaria para a axeitada xestión dos asuntos que se lle encarguen, así como as indicacións e consellos que poidan ser necesarios para a mellor solución destes.

5.3. A relación do Graduado Social co cliente ten que fundarse nunha recíproca confianza e lealdade.

5.4. O Graduado Social só poderá encargarse dun asunto por mandato do cliente ou por encarga doutro Graduado Social ou outro profesional.

5.5. Cando legal ou colegialmente se encontre establecido un sistema de asistencia aos que carezan de recursos, o Graduado Social estará obrigado a representar os respectivos interesados nos casos e termos previstos pola Lei e nas propias normas colexiais.

5.6. O Graduado Social é libre de aceptar ou rexeitar os asuntos que se lle encomenden, sen necesidade de expresar os motivos da súa decisión, salvo no caso da norma anterior en que deberá xustificar a súa decisión conforme á normativa vixente.

5.7. O Graduado Social deberá ponderar o resultado previsible do asunto encomendado e o seu custo aproximado e, cando este resulte desproporcionado co devandito resultado previsible, deberá expresar ao cliente a súa opinión ao respecto.

5.8. Todo Graduado Social deberá actuar coa debida competencia profesional e dedicación ao asunto encomendado e non deberá aceptar maior número de encargos que aqueles que poida atender debidamente nin que superen a capacidade, medios e coñecemento de que dispoña.

5.9. O Graduado Social está obrigado a protexer os intereses do seu cliente velando por eles na medida que non se opoñan aos seus deberes profesionais.

5.10. O Graduado Social non debe aceptar asuntos respecto dos que manteña intereses contrapostos. En especial:

a) Non debe aceptar asuntos nos que a parte contraria estea asistida por outro Graduado Social ou outro profesional co que comparta despacho profesional ou estea integrado na mesma sociedade de profesionais.

b) Non debe aceptar o asunto dun novo cliente se existe o risco de violación do segredo das informacións dadas por un antigo cliente, ou se o coñecemento dos asuntos do seu antigo cliente pode favorecer o novo cliente de forma inxustificada.

5.11. O Graduado Social que renuncie á dirección dos asuntos dun cliente, sempre e cando legalmente se poida, haberá de executar antes do seu cesamento os actos necesarios para evitar a perda de dereitos daquel.

5.12. O Graduado Social non debe obter clientela de forma desleal. Son actos de captación desleal de clientela:

a) Utilizar procedementos publicitarios contrarios á ética profesional.

b) Facer uso de sistemas de mediación ou comisión contrarios á normativa de libre competencia.

5.13. O Graduado Social nunca procederá ao cobramento dos seus honorarios con cargo a cantidades recibidas por conta do cliente, salvo autorización expresa deste, nin reterá documentación do cliente baixo pretexto de ter pendente o cobramento de honorarios.

5.14. O Graduado Social conservará baixo a súa custodia a documentación orixinal que lle entregase o seu cliente, por un prazo máximo de cinco anos dende a data en que se verifique a transmisión do documento, salvo que pactasen expresamente un prazo maior. Co fin de salvagardar a integridade e confidencialidade destes documentos, implantará todas aquelas medidas que resulten necesarias.

O prazo recollido con carácter de máximo no parágrafo anterior enténdese de aplicación sen prexuízo do establecido por calquera normas específicas ou pactos contractuais que regulen ou establezan un prazo distinto ao establecido neste artigo. De igual modo a custodia e a eventual devolución dos documentos ao cliente, deberán levarse a cabo conforme ás devanditas normas.

6. Obrigas en relación cos tribunais, as administracións públicas e as entidades xestoras da Seguridade Social

6.1. Son obrigas do Graduado Social para cos Órganos Xurisdicionais, as Administracións Públicas e as Entidades Xestoras da Seguridade Social:

a) Gardar a probiade, lealdade e veracidade en canto ao fondo das súas declaracións ou manifestacións e o respecto en canto á forma da súa intervención.

b) A estrita colaboración para o cumprimento dos fins xurisdicionais, administrativos e da Seguridade Social.

c) Gardar o debido respecto aos funcionarios e a todas as persoas ao servizo das Administracións Públicas e a Seguridade Social ou que participan na Administración de Xustiza e esixir a reciprocidade en tal corrección.

d) Esixir aos clientes o respecto e trato correcto cos titulares dos órganos administrativos, os funcionarios da Administración Pública ou da Seguridade Social e cos Maxistrados, Xuíces, Fiscais, Secretarios Xudiciais e demais persoas que interveñen na Administración de Xustiza.

e) Cumprir e facer cumprir o principio de legalidade, mesmo a custa de sacrificios e contratempos.

f) Contribuír á dilixente tramitación dos asuntos e procedementos con estrita observancia dos termos legais correspondentes.

6.2. No curso das declaracións, vistas e outros actos ante os Xulgados e Tribunais o Graduado Social ha de conciliar, en todo caso, a defensa dos intereses que lle son confiados cunha absoluta corrección para a parte contraria e para o profesional que a represente, evitando toda alusión persoal cara a este último ou cara á autoridade xudicial.

6.3. O Graduado Social ha de poñer especial coidado no cumprimento do horario establecido nas Administracións Públicas e nas sinalizacións e dilixencias xudiciais, así como esixir o seu cumprimento por parte dos organismos administrativos e a Administración de Xustiza.

6.4. Se o Graduado Social considera que a Autoridade, funcionario, Tribunal ou Xulgado ante o que interveña profesionalmente limita a súa independencia ou liberdade para cumprir os seus deberes profesionais ou non lle garda a consideración debida ao prestixio e dignidade da súa profesión, poderá facelo constar así ante o propio órgano administrativo, Xulgado ou Tribunal e dar conta del á Xunta de Goberno do seu Colexio, quen deberá prestarlle o seu amparo cando resulte xustificado e necesario.

6.5. O Graduado Social ten dereito á plena liberdade na elección da liña de asistencia dos dereitos e intereses dos seus clientes sen máis limitacións que as establecidas nas Leis penais e nestas normas deontolóxicas.

6.6. O Graduado Social que, por calquera circunstancia, non poida ou decidise non concorrer a unha citación administrativa ou dunha entidade xestora da Seguridade Social, en representación do seu cliente, ou a unha dilixencia xudicial, deberá comunicalo coa debida antelación ao respectivo organismo ou Xulgado e, no seu caso, ao compañeiro ou compañeiros que así mesmo interveñan, para evitarlles esperas innecesarias. De igual xeito ha de proceder cando lle conste a inasistencia dos seus representados.

6.7. É obriga do Graduado Social poñer en coñecemento da Xunta de Goberno as condutas, tanto dos Graduados Sociais coma dos membros da Administración Pública, Entidades Xestoras da Seguridade Social e Administración de Xustiza que infrinxan as normas.

6.8. O Graduado Social, deberá usar toga nas súas intervencións ante órganos xurisdicionais en audiencia pública ou en actos solemnes xudiciais sempre que así o esixan as normas ou o costume do lugar.

6.9. O Graduado Social, cando sexa requirida a súa intervención para a defensa xurídica gratuíta nos termos previstos na Lei reguladora, prestaraa con escrupuloso cumprimento do seu deber na mellor protección dos intereses desa persoa.

6.10. O Graduado Social manterá as necesarias relacións de cooperación cos membros das outras profesións xurídicas.

7. Obrigas nas súas relacións coa parte adversa

7.1. O Graduado Social deberá absterse de toda relación coa parte contraria cando esta estea dirixida por outro Graduado Social ou outro profesional, en cuxo caso deberá manter sempre con este as relacións derivadas do asunto.

7.2. En caso de que a parte contraria non estea asesorada por outro Graduado Social ou outro profesional deberá evitar abusos nos tratos e propostas que lle efectúe e deberá recomendarlle que obteña o asesoramento dun Graduado Social.

7.3. En todo caso, o Graduado Social deberá dar á parte contraria un trato considerado e cortés, evitando accións que lle poidan supoñer unha lesión inxusta.

8. Do segredo profesional

8.1. O Graduado Social ten lle dereito e a obriga de gardar segredo profesional respecto dos feitos dos que teña coñecemento por razón de calquera das modalidades de actuación profesional.

8.2. O segredo profesional esixe do Graduado Social a non revelación de feitos, datos, ou informacións de carácter reservado ou confidencial, xa procedan do seu cliente, do contrario ou doutro compañeiro, que obtivese por razón do exercicio da súa profesión no marco dos asuntos do seu cliente.

8.3. O Graduado Social deberá facer respectar o segredo profesional aos seus empregados e a calquera persoa física ou xurídica que colabore con el na súa actividade profesional.

8.4. A obriga de respectar o segredo profesional subsistirá mesmo despois de cesar na prestación de servizos.

8.5. O Graduado Social non poderá gravar, sen a conformidade expresa de todos os Graduados Sociais e profesionais que participen, as conversacións mantidas por calquera medio con estes. Tales gravacións quedarán comprendidas no segredo profesional e non poderán facerse públicas baixo ningún concepto.

8.6. O Graduado Social deberá absterse de entregar ao seu cliente as cartas, comunicacións ou notas que reciba do Graduado Social ou do profesional que asista á outra parte con motivo dun asunto profesional, salvo que resulte expresamente autorizado por este.

8.7. O Graduado Social que se vexa perturbado no mantemento do segredo profesional deberá comunicalo coa máxima urxencia á Xunta de Goberno do seu Colexio.

8.8. O Graduado Social só poderá quedar dispensado de gardar segredo profesional, mediante autorización expresa e motivada do Presidente do seu Colexio, nos seguintes casos:

a) Cando previamente fose relevado deste polo interesado ou os seus herdeiros.

b) Cando se trate de evitar unha lesión de suma gravidade e notoriamente inxusta para o propio Graduado Social ou un terceiro, limitándose a autorización respecto daqueles feitos ou informacións estritamente precisas para impedir a lesión.

9. Da venia

9.1. Cando un Graduado Social ao encargarse da dirección de calquera tema profesional ou dos asuntos dun cliente, ou despois de iniciada esta, tivese coñecemento de que antes fora encomendado ese tema ou asumidos tales asuntos por outro compañeiro, deberá gardar cara a este a oportuna consideración, informándoo da súa decisión e solicitándolle a venia por escrito ou por calquera outro modo que acredite a devandita solicitude.

9.2. O Graduado Social de quen se solicite a venia deberá outorgala coa maior urxencia. No caso de que non recibise o importe dos seus honorarios, debidamente facturados, o Graduado Social poñerao en coñecemento do que lle suceda e, no seu caso, do Colexio para os efectos da colaboración daquel na percepción de tales honorarios.

9.3. As cuestións que poidan suscitarse en relación coa solicitude de outorgamento da venia deberán ser resoltas pola Xunta de Goberno do Colexio, a cal poderá autorizar a intervención dun novo Graduado Social nos asuntos do cliente doutro compañeiro, aínda cando este denegase a venia, sen prexuízo do seu dereito ao exercicio das accións precisas para o cobramento dos honorarios pendentes de pagamento.

10. Da publicidade

10. Os actos de publicidade que realicen os Graduados Sociais deberán someterse no disposto á normativa aplicable e en todo caso deberán respectar as seguintes normas:

a) A publicidade haberá de ser de carácter informativo e non persuasivo.

b) Non conterá comparacións con outro profesionais, sexan ou non Graduados Sociais.

c) Non conterá referencias a vantaxe no custo dos servizos.

d) Deberá indicar o seu carácter de publicidade.

e) Deberá ser veraz, sen que poida conter resultados imposibles de cumprir.

11. Comisión deontolóxica

No seo do Consello Xeral constituirase unha Comisión Deontolóxica que velará polo cumprimento do presente Código, de oficio ou a instancia de calquera Colexio, de calquera Graduado Social, de calquera persoa que manteña unha relación profesional cun Graduado Social.

12. Entrada en vigor

As normas contidas neste Código Deontolóxico entrarán en vigor á data seguinte da súa inserción na páxina WEB do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España.

Ocultar

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información pulsando Más información [Más información] o bien conocer cómo cambiar la configuración pulsando en configuración de cookies [Configuración de cookies].